wykończenie mieszkania na gotowo
12 lutego 2023

USTAWA DEWELOPERSKA – NIE DAJ SIĘ WYKIWAĆ PODCZAS KUPNA MIESZKANIA (wykończenie mieszkania na gotowo)

KUPNO MIESZKANIA - NAJWAŻNIEJSZY ZAPIS (wykończenie mieszkania na gotowo)

 

Nowa ustawa deweloperska zawiera jeden szczególnie ważny zapis w temacie podpisywania umowy z deweloperem:
 
Art. 42. przedmiotowej ustawi mówi o tym, że zapisy umowy z deweloperem nie mogą być mniej korzystne niż zapisy ustawy.
 
Wiadomo, że zawsze bezpieczniej jest skonsultować umowę z prawnikiem, ale jeśli będziesz to sam analizować to tu masz jawną podstawę żądania zmiany niekorzystnego dla Ciebie zapisu.
 
Poniżej zapis artykułu 42 oraz wyszczególnienie o jakich umowach jest tu mowa - (dla ambitnych ). Miłego dnia !

 

 

KUPNO MIESZKANIA - NAJWAŻNIEJSZY ZAPIS - ROZWINIĘCIE (wykończenie mieszkania na gotowo)

 

 

„Art. 42. Postanowienia umowy deweloperskiej oraz umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 oraz art. 3 albo art. 4, mniej korzystne dla nabywców niż przepisy ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.
 
art. 2 ust. 1 pkt 2 - umowa zawarta między nabywcą a deweloperem, w której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę.
 
art. 2 ust. 1 pkt 3 - umowa zawarta między nabywcą a deweloperem, w której deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu
art. 2 ust. 1 pkt 5 - umowa zawarta między nabywcą a deweloperem, w której deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Art. 2 ust. 2 – umowa zawarta między nabywcą a deweloperem, w której deweloper zobowiązuje się do:
1) wybudowania budynku i przeniesienia własności lokalu użytkowego,
2) przeniesienia własności lokalu użytkowego,
3) wybudowania budynku i przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego,
4) przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego
– w przypadku gdy umowy te są zawierane wraz z jedną z umów, o których mowa w ust. 1, i dotyczą tego samego przedsięwzięcia
deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.
Art. 3. Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 1–8, art. 27 ust. 1, art. 29–32, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1–3 stosuje się
również do:
1) umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a deweloperem, których przedmiotem jest przeniesienie na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu albo przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, albo
2) umów, o których mowa w pkt 1, zawieranych wraz z umowami sprzedaży, których przedmiotem jest przeniesienie własności lokalu użytkowego albo przeniesienie ułamkowej części własności lokalu użytkowego, albo umowami, których przedmiotem jest zobowiązanie do wybudowania budynku lub przeniesienia własności lokalu użytkowego albo wybudowania budynku lub przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego, jeżeli dotyczą tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.
Art. 4. Przepisy art. 29–32, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1–3 stosuje się również do:
1) umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą innym niż deweloper, których przedmiotem jest przeniesienie na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu albo przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, albo
2) umów, o których mowa w pkt 1, zawieranych wraz z umowami sprzedaży, których przedmiotem jest przeniesienie własności lokalu użytkowego albo przeniesienie ułamkowej części własności lokalu użytkowego, jeżeli dotyczą tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego
– jeżeli przedmiot umowy powstał w wyniku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, a przeniesienie praw z tych umów na nabywcę następuje po raz pierwszy.”
 
wykończenie mieszkania na gotowo
wykończenie mieszkania na gotowo
wykończenie mieszkania na gotowo
wykończenie mieszkania na gotowo
wykończenie mieszkania na gotowo

 

 

remont mieszkania wrocław

KRASNALBUD

odbieracz mieszkań wrocław

ZADZWOŃ

odbieracz mieszkań wrocław
odbieracz mieszkań wrocław

+48 508 873 714

biuro@krasnalbud.pl

odbieracz mieszkań wrocław